Các mạch chuyển ổi cơ bản DC/DC

iPES-Home

Bộ chuyển ổi Buck-Boost

Để mở hoặc óng công tắc cho bộ chuyển ổi Buck-Boost, hãy bấm vào biểu tượng màu ỏ hình bên trái.


Sơ ồ mạch và ồ thị tín hiệu bên dưới biểu diễn trạng thái óng cắt của công tắc và ặc tính dòng và áp của bộ chuyển áp buck-boost. Dùng chuột rê ường thẳng màu ỏ theo trục thời gian ể thấy sự thay ổi cấu trúc mạch. Chú ý, ường màu cam không thể thay ổi ược vì giá trị chu kỳ làm việc ược xác ịnh bởi bộ iều khiển áp ầu ra.

Dòng iện chuẩn hóa i= Iout,avg/((2*U2)/(27*L*f))

Đồ thị trên hình vẽ hiển thị giá trị chu kỳ làm việc theo ặc tính tải. Để thay ổi giá trị tỷ số iện áp hằng số, dùng chuột rê ường cong màu ỏ. Tương tự, dùng chuột rê iểm màu ỏ ể thay ổi giá trị tải. Đường cong màu xanh lá cây xác ịnh ường biên giữa hai chế ộ hoạt ộng dòng liên tục và gián oạn.

Chú ý: Ở ây giá trị iện áp ầu ra ược giữ hằng số bằng bộ iều khiển áp. Do ó, thay ổi giá trị tỷ số iện áp u2/u1 sẽ không làm thay ổi giá trị iện áp ầu vào.